„Metody wielorozdzielcze w grafice komputerowej i przetwarzaniu obrazów cyfrowych”


Celem projektu jest opracowanie efektywnych metod wielorozdzielczych w zastosowaniu do dwóch dziedzin: grafiki komputerowej i przetwarzania obrazów cyfrowych. Podejście fraktalne i przez tzw. odwrotne schematy podziału (ang. inverse subdivision) umożliwi modelowanie i kodowanie fraktalne kształtów 2D i 3D oraz ich wielorozdzielczą reprezentację. Natomiast podejście falkowe w zastosowaniu do obrazów cyfrowych doprowadzi do nowych algorytmów ich przetwarzania, w szczególności odszumiania, wykrywania krawędzi, segmentacji, wyszukiwania szczególnych ich cech i w konsekwencji rozumienia ich treści.

Opis projektu:
Projekt w części dotyczącej metod wielorozdzielczych obejmuje dwa zadania badawcze:

1. Modelowanie i kodowanie fraktalne kształtów 2D i 3D oraz ich wielorozdzielczą reprezentację,
2. Efektywną geometryczną aproksymację obrazów cyfrowych oraz ich przetwarzanie. Modelowanie i kodowanie fraktalne oparte zostanie na związku między współczynnikami IFS (Iterated Function System) a tzw. schematami podziałów (ang. subdivision) oraz powiązaniu ich z nowymi ideami przedstawionymi w 2006 roku przez Barnsleya w monografii „Superfractals”. Wielorozdzielczość reprezentacji obiektów graficznych uzyskana zostanie w oparciu o możliwość odwrócenia schematów podziałów (ang. inverse subdivision), przedstawioną przez Bartelsa w 2000 roku. Kodowanie i przetwarzanie obrazów cyfrowych oparte zostanie o nowoczesne narzędzie – falki geometryczne, które umożliwia analizę obrazów w sposób geometryczny, zbliżony do sposobu w jaki obraz odbierany jest przez System Ludzkiego Postrzegania. Dzięki temu podejściu można opracować niezwykle efektywne narzędzia do odszumiania, wykrywania krawędzi, segmentacji i kompresji. Ta cześć projektu stanowi kontynuację badań przedstawionych w rozprawie doktorskiej A. Lisowskiej. Badania w części związanej z wielorozdzielczym modelowaniem obiektów 3D będą opierały się na współpracy z prof. J.-L. Mari z Uniwersytetu w Marsylii. Natomiast w części dotyczącej przetwarzania obrazów cyfrowych na współpracy z prof. H. Führ oraz dr L. Demaret z Institute of Biomatics and Biometry w Monachium.

Zespół:
Prof. dr hab. inż. Wiesław Kotarski
Dr hab. Agnieszka Lisowska
Dr Krzysztof Gdawiec
Mgr Rafał Domider

 „Modelowanie struktur diagnostycznych”


Opis projektu:
Diagnostyka wbudowana jest obecnie jedną z najważniejszych dziedzin, którą zajmują się projektanci sprzętu. Prowadzone prace skupiają się na modelowaniu struktur diagnostycznych z wykorzystaniem układów testowych ISCAS’85 i ISCAS’89 dla układów jedno- i wielomodułowych. Głównym nurtem badań jest wykorzystanie sztucznej inteligencji, w tym algorytmów genetycznych, do optymalizacji i minimalizacji struktury diagnostycznej oraz efektywnej generacji testów. Prowadzone są również prace nad zwiększeniem efektywności algorytmów ewolucyjnych w zastosowaniach optymalizacyjnych i identyfikacyjnych. W kręgu zainteresowań znajduje się również wykorzystanie techniki kluczownych prądów do budowy sprzętowych elementów inteligencji obliczeniowej z grupy logiki rozmytej i sieci neuronowych.

Zespół:
Dr Ireneusz Gościniak
Dr Miłosław Chodacki